Maatschappij Voor Het Intercommunaal Vervoer Te Brussel - Infrastructuur

Herinrichting van de lokalen exploitatie « technical » van de stelplaats Koningslaan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Infrastructuur
Postadres: Koningsstraat 76,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Stéphane Huart
Tel: +32 490493038
E-mail: stephane.huart@stibb.brussels
Internetadres(sen): www.mivb.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332796


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Herinrichting van de lokalen exploitatie « technical » van de stelplaats Koningslaan 
Referentienummer: MIVB INFRAS-DP6879-CSC PDB 22952019-F05_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45213150
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Herinrichting van de lokalen exploitatie "Technical" van de stelplaats Koningslaan, sis Koningslaan, 1060 Sint Gillis.
De volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werken, inplanting en beveiliging van de werkzaamheden. De volledige verantwoordelijkheid voor de werkkrachten, de goederenbehandeling, transport, middelen voor de uitvoering van de onderneming en inwerkingstelling voor:
-de realisatie van de afbraak- en demonteringswerken met evacuatie van het afval voortvloeiend uit de werf
-ruwbouw- en metselwerken, binnenafwerking: wanden, vloerbedekking, plafonnering, valse plafonds en schilderwerken.
-loodgieterij en sanitaire uitrustingen voor het creëren van het sanitair
-HVAC-werken en installatie van een warmtepomp
Deze werken zullen in fases uitgevoerd worden, op te leveren in een precies orde.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest
II.2.4. Beschrijving
De huidige opdracht heeft als onderwerp de herinrichting van de lokalen exploitatie "Technical" van de stelplaats Koningslaan, sis Koningslaan, 1060 Sint Gillis.  De volledige verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de werken, inplanting en beveiliging van de werkzaamheden. De volledige verantwoordelijkheid voor de werkkrachten, de goederenbehandeling, transport, middelen voor de uitvoering van de onderneming en inwerkingstelling voor: -de realisatie van de afbraak- en demonteringswerken met evacuatie van het afval voortvloeiend uit de werf -ruwbouw- en metselwerken, binnenafwerking: wanden, vloerbedekking, plafonnering, valse plafonds en schilderwerken. -loodgieterij en sanitaire uitrustingen voor het creëren van het sanitair -HVAC-werken en installatie van een warmtepomp Deze werken zullen in fases uitgevoerd worden, op te leveren in een precies orde. 
II.2.7. Looptijd
100 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek in bijlage van deze aankondiging
Eventuele minimumeisen:
Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek in bijlage van deze aankondiging

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-07 15:57
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
In geval van toegangsproblemen tot het bestek in bijlage van deze aankondiging, gelieve de persoon vermeld in punt I.1. per e-mail te contacteren.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat, 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11