Provincie Oost-vlaanderen

Aanleg van een gedeelte van fietssnelweg F2 langsheen de spoorlijn L50 tussen Ertbrug en Warandelaan.te Wetteren


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Oost-Vlaanderen
Postadres: Gouvernementstraat 1,BE-9000 Gent
Contactpersoon: De heer Matias Vandenbossche
Tel: +32 92677535
E-mail: matias.vandenbossche@oost-vlaanderen.be
Internetadres(sen): www.oost-vlaanderen.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: E-notification: https://enot.publicprocurement.be
Postadres: Wetstraat 51,BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Tel: +32 27905200
E-mail: e.proc@publicprocurement.be
Internetadres(sen): www.publicprocurement.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg van een gedeelte van fietssnelweg F2 langsheen de spoorlijn L50 tussen Ertbrug en Warandelaan.te Wetteren 
Referentienummer: F002-2009-008
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45230000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE23
Voornaamste plaats van uitvoering: Wetteren, 9000 Gent
II.2.4. Beschrijving
Aanleg van een gedeelte van fietssnelweg F2 langsheen de spoorlijn L50 tussen Ertbrug en Warandelaan.te Wetteren 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. geen

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. geen

Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 3
C5 (Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen), Klasse 3


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-14 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-06-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-14
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: dienst Mobiliteit, 9000 Gent

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11