Sckcen

Mechatronisch sluitplan


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: SCKCEN
Postadres: Herrmann Debrouxlaan 40,BE-1160 Brussel
Contactpersoon: Aankoopdienst
E-mail: aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen): www.sckcen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332517

I.3. Communicatie

Officiële benaming: SCKCEN
Postadres: Boeretang 200,BE-2400 Mol
Contactpersoon: Aankoopdienst
Tel: +32 14332910
E-mail: aanbestedingen@sckcen.be
Internetadres(sen): www.sckcen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332517

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Mechatronisch sluitplan 
Referentienummer: SCKCEN-2019-AAD-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45300000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
alle werkzaamheden aangaande het leveren en plaatsen van mechatronische cilinders in het kader van het mechatronisch sluitplan
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Mol
II.2.4. Beschrijving
Alle werkzaamheden aangaande het leveren en plaatsen van mechatronische cilinders in het kader van het mechatronisch sluitplan 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-05-01
Einde (dd/mm/jjjj): 2023-04-30
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-12 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste Aanleg
Bolivarplaats 20 bus 1, BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32578011

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11