Hotelschool Ter Duinen Vzw

Hotelschool Ter Duinen Koksijde - De Gasterie - perceel 9: ruwbouw en afwerking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Hotelschool Ter Duinen vzw
Postadres: Houtsaegerlaan 40,BE-8670 Koksijde
Contactpersoon: Nick Demaree
Tel: +32 58511198
E-mail: nick.demaree@hotelschoolkoksijde.be
Internetadres(sen): www.hotelschoolkoksijde.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: architectenbureau Felix & Partners
Postadres: Kemmelbergstraat 2,BE-8400 Oostende
Contactpersoon: Maarten Wuestenbergs
Tel: +32 59702180
E-mail: info@felix-partners.be
Internetadres(sen): http://www.felix-partners.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Hotelschool Ter Duinen Koksijde - De Gasterie - perceel 9: ruwbouw en afwerking 
Referentienummer: Felix-18.22-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45400000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Hotelschool Ter Duinen Koksijde - De Gasterie - perceel 9: ruwbouw en afwerking
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE258
Voornaamste plaats van uitvoering: De Gasterie - Houtsaegerlaan 40, 8670 Koksijde
II.2.4. Beschrijving
Hotelschool Ter Duinen - De Gasterie - perceel 9: ruwbouw en afwerking 
II.2.7. Looptijd
60 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
door in te schrijven op deze opdracht:- verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 t/m 69- de Belgische inschrijver voegt bij zijn offerte een RSZ-attest van het voorlaatste afgelopen kwartaal te rekenen vanaf de opening van de inschrijvingen, een attest van de fiscale schulden en een uittreksel uit het strafregister- de buitenlandse inschrijver voegt bij zijn offerte een uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake fiscale en sociale schulden en een certificaat inzake niet-faling

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
de inschrijver bewijst zijn technische beroepsbekwaamheid aan de hand van het voorleggen van 3 referenties van gelijkaardige realisaties die werden uitgevoerd in de laatste 5 jaar, met attesten van goede uitvoering ondertekend door gevolmachtigde van de opdrachtgever, met vermelding van het totaalbedrag en het jaar van uitvoering

Eventuele minimumeisen:
Klasse 2 : tot 275.000 EUR, Categorie: D


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-20 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 9 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-03-20
Plaatselijke tijd: 11:00
Adres: Hotelschool Ter Duinen, Houtsaegerlaan 40, 8670 Koksijde

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Veurne, BE-8630 Veurne

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
niet van toepassing, BE nvt

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Veurne, BE-8630 Veurne

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11