Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie P

Volledige heraanleg Vilvoordsesteenweg tussen nummer 152 en de Budabrug te Neder-Over-Heembeek en de aanleg van 2 beveiligde oversteken voor voetgangers en fietsers


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, Brussel Mobiliteit, Directie Projecten Wegen
Postadres: Vooruitgangstraat 80/1,BE-1035 Brussel
Contactpersoon: ir Eric Monami-Michaux, Directeur
Tel: +32 22042224
E-mail: emonami@sprb.brussels
Internetadres(sen): https://mobilite-mobiliteit.brussels/fr https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330120


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Volledige heraanleg Vilvoordsesteenweg tussen nummer 152 en de Budabrug te Neder-Over-Heembeek en de aanleg van 2 beveiligde oversteken voor voetgangers en fietsers 
Referentienummer: DAA-BMB/DPT-DPW/P18.008-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45233140
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht van werken betreft:
De opbraak en volledige heraanleg van de Vilvoordsesteenweg tussen nr 152 en de Budabrug. De opdracht omvat ook de aanleg van 2 beveiligde oversterken ter hoogte van de Drie Gatenstraat en de bushalte "Linkeroever".
De opbraak omvat ook het verwijderen van de bestaande fundering en het rooien van enkele bomen en struikgewas.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-02-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verduidelijkingen van posten en waarden van posten met te verantwoorden sommen aangevuld