Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed En Mobiliteit

Aanleg fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals - Olen - Geel - Mol - Balen: infrastructuur


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Postadres: Koningin Elisabethlei 22,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Patrick Van Loock
Tel: +32 32406677
E-mail: patrick.vanloock@provincieantwerpen.be
Internetadres(sen): http://www.provincieantwerpen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335423


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aanleg fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals - Olen - Geel - Mol - Balen: infrastructuur 
Referentienummer: Provincie Antwerpen - Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit-OPDR-2014-5-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Aanleg fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals - Olen - Geel - Mol - Balen: infrastructuur
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
8891285.36 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Aanleg fietsostrade langs spoorlijn 15 Herentals - Olen - Geel - Mol - Balen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 075-166339

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-06

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Colas Noord nv,BE-3550 Heusden-Zolder
NUTS-code: BE221
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad Van State, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Provincie Antwerpen, BE-2018 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12