Koopkoepel

Gevogelte West-Vlaanderen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: KOOPKOEPEL
Postadres: Bosdreef 5,BE Torhout
Contactpersoon: Koen Viaene
Tel: +32 50745624
E-mail: koen@koopkoepel.be
Internetadres(sen): https://www.koopkoepel.be https://www.koopkoepel.be


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Gevogelte West-Vlaanderen 
Referentienummer: 2018-245-GVW
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 15112100
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop van gevogelte voor diverse zorg- en welzijnsvoorzieningen in West-Vlaanderen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
870000.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
Aankoop van gevogelte voor diverse zorg- en welzijnsvoorzieningen in West-Vlaanderen. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 147-336066

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-10-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Dekeyzer-Ossaer
Postadres: Barnestraat 1 ,BE-8680 Koekelare
Tel: +32 051591059
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 60 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Dit geldt enkel voor de voorzieningen gezondheidszorg, voor de welzijnsvoorzieningen geldt een betaaltermijn van 30 kalenderdagen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank eerste aanleg West-Vlaanderen - afdeling Brugge
Kazernevest 3, BE-8000 Brugge
Tel: +32 50473200
Fax: +32 50473213
E-mail: rea.brugge.burgerlijkegriffie@just.fgov.be
Internetadres(sen): https://www.rechtbanken-tribunaux.be/

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Koen Viaene
Bosdreef 5, BE-8820 Torhout
Tel: +32 50745623
E-mail: koen@koopkoepel.be
Internetadres(sen): www.koopkoepel.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12