Stad Dendermonde

Dendermonde: Inventarisatie en veiligheidscontroles van bomen op openbaar domein


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Dendermonde
Postadres: Fr. Courtensstraat 11,BE-9200 Dendermonde
Contactpersoon: Mevrouw Kim Keymeulen
Tel: +32 52251127
Fax: +32 52251124
E-mail: kim.keymeulen@dendermonde.be
Internetadres(sen): https://www.dendermonde.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dendermonde: Inventarisatie en veiligheidscontroles van bomen op openbaar domein 
Referentienummer: 2019.02
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 03452000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE232
Voornaamste plaats van uitvoering: grondgebied van Dendermonde, 9200 Dendermonde
II.2.4. Beschrijving
De stad Dendermonde wenst alle bomen op openbaar domein te inventariseren. Overigens dienen op alle geïnventariseerde bomen ook veiligheidscontroles (VTA) uitgevoerd te worden. Tot slot worden ook posten voorzien voor het uitvoeren van nader onderzoek. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2019/S 027-060081

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Dendermonde: Inventarisatie en veiligheidscontroles van bomen op openbaar domein

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Andere redenen (stopzetting van de procedure).
Referentie van de aankondiging: NO


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
er zal zo meteen een nieuwe publicatie volgen waarin de datum van opening zal worden bekendgemaaktdoor de problemen op het e-procurement gisteren konden wij geen erratum versturen, wij hadden hier 24u de tijd voor maar dit werd veel sneller gesloten

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12