Federale Politie Dienst Procurement

Een overeenkomst van leveringen voor de operationele leasing van zes (6) voertuigen ten voordele van het Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis van de Federale Politie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federale Politie Dienst Procurement
Postadres: Kroonlaan, 145A,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: Etienne DEHARENG
Tel: +32 26426602
Fax: +32 26426604
E-mail: drf.procurement@police.belgium.eu
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335389 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335389


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Een overeenkomst van leveringen voor de operationele leasing van zes (6) voertuigen ten voordele van het Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis van de Federale Politie 
Referentienummer: POL-Procurement 2019 R3 064-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34100000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Een overeenkomst van leveringen voor de operationele leasing van zes (6) voertuigen ten voordele van het Veiligheidsdetachement bij het Koninklijk Paleis van de Federale Politie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Leasing 4 voertuigen break 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Leasing 2 voertuigen SUV 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-25 09:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-25
Plaatselijke tijd: 09:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12