Agentschap Facilitair Bedrijf

2019/HFB/OP/55370 - Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335377 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335377


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2019/HFB/OP/55370 - Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen. 
Referentienummer: HFB-2019/HFB/OP/55370-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 32321200
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen - Perceel1: provincies Oost- en West-Vlaanderen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Verschillende gebouwen van de Vlaamse overheid.
II.2.4. Beschrijving
Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan deze raamovereenkomst 3 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van de aanbestedende overheid uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht. 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen - Perceel2: provincies Antwerpen en Limburg en arrondissement Leuven. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Verschillende gebouwen van de Vlaamse overheid.
II.2.4. Beschrijving
Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan deze raamovereenkomst 3 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van de aanbestedende overheid uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht. 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen - Perceel3: Brussels Hoofdstedelijk gewest, provincie Vlaams-Brabant min arrondissement Leuven. 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1, BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Verschillende gebouwen van de Vlaamse overheid.
II.2.4. Beschrijving
Levering, plaatsing en exploitatie van audiovisuele uitrustingen. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan deze raamovereenkomst 3 maal verlengd worden met een periode van 1 jaar, op basis van artikel 57, tweede lid, van de Wet Overheidsopdrachten. Deze verlenging verloopt stilzwijgend, behoudens een andersluidend aangetekende zending van de aanbestedende overheid uiterlijk 6 maanden vóór het verstrijken van de looptijd van de opdracht. 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
zie bestek.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-24 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-25
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Op 4 april 2019 om 10 uur vindt een informatievergadering plaats op de volgende locatie:VAC GentZaal 04.04 - Adolphe QueteletKoningin Fabiolalaan 709000 GentOndernemers dienen hun vragen schriftelijk (per e-mail) te richten aan het Team Plaatsing en Rapportering van het Agentschap Facilitair Bedrijf (aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be), dit uiterlijk 10 (tien) kalenderdagen vooraf aan de informatievergadering.Firma's welke wensen deel te nemen aan deze vergadering worden verzocht hun aanwezigheid te bevestigen tegen uiterlijk 2 april per e-mail aan het Team Plaatsing en Rapportering (zie hierboven), en hun deelname te beperken tot maximum 2 personen, zodat de balie van het VAC Gent correct kan geïnformeerd worden.Minicompetitie:Per perceel worden maximaal 5 leveranciers weerhouden, op basis van hun rangschikking na analyse van de gunningscriteria. De 5 leveranciers met de beste scores worden weerhouden.Opdrachten worden toegekend op basis van minicompetitie.Ingeval de opdracht enkel leveringen omvat, en geen beroep wordt gedaan op de mogelijkheid tot dienstverlening van de leverancier bij plaatsing, is het niet nodig de subgunningscriteria welke betrekking hebben op deze dienstverlening (zowel de basis dienstverlening als de dienstverlening via toegestane opties) te hanteren bij het formuleren van de opdracht.De inschrijvingen worden dan gewogen t.a.v. de (sub)gunningscriteria welke enkel relevant zijn voor de opdracht, i.c. de prijs, gewogen op 80 punten.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12