Leefmilieu Brussel

Dienstenopdracht voor de uitvoering van een softwaretool gewijd aan het beheer van attesten in het kader van de wetgeving EPB verwarming en klimaatregeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook bijhorende prestaties


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming:  Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86C/3000,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Christophe Danlois
Tel: +32 25634363
E-mail: cdanlois@environnement.brussels
Internetadres(sen): www.leefmilieu.brussels 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Dienstenopdracht voor de uitvoering van een softwaretool gewijd aan het beheer van attesten in het kader van de wetgeving EPB verwarming en klimaatregeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook bijhorende prestaties 
Referentienummer: 2018F0125
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48000000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
255940.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Dienstenopdracht voor de uitvoering van een softwaretool gewijd aan het beheer van attesten in het kader van de wetgeving EPB verwarming en klimaatregeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook bijhorende prestaties 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 136-311095

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Dienstenopdracht voor de uitvoering van een softwaretool gewijd aan het beheer van attesten in het kader van de wetgeving EPB verwarming en klimaatregeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alsook bijhorende prestaties

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-01-24

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Hemmis
Postadres: Otegemstraat, 50,BE-8550 Zwevegem
E-mail: info@hemmis.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12