Schoolbestuur Vzw De Ranken

Verzorgen maaltijden internaat en school


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  SOCIALE EN ANDERE SPECIFIEKE DIENSTEN - OVERHEIDSOPDRACHTEN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Schoolbestuur VZW De Ranken
Postadres: Molenbergstraat 4,BE-2800 Mechelen
Contactpersoon: De heer Wouter Roels
Tel: +32 15271005
Fax: +32 15270635
E-mail: Wouter.roels@vzwderanken.be
Internetadres(sen): www.vzwderanken.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Verzorgen maaltijden internaat en school 
Referentienummer: 2018/1001catering
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55321000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
824935.00 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE212
Voornaamste plaats van uitvoering: Berthoutinstituut Bim-Sem, Bleekstraat 3 te 2800 Mechelen
II.2.4. Beschrijving
Dit bestek betreft het ter plaatse bereiden van maaltijden voor een internaat (+/-170 internen) en school . Zowel ontbijt, lunch, warme maaltijden, belegde broodjes als het aanbieden van 4-uurtjes behoren tot het pakket. 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 205-468759

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Verzorgen maaltijden internaat en school

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: COMPASS GROUP BELGILUX NV
Postadres: Haachtsesteenweg 1179,BE-1130 Brussel
Tel: +32 22432211
Fax: +32 22432212
E-mail: info@compass-group.be
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, Afdeling Mechelen
Keizerstraat 20, BE-2800 Mechelen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12