Fod Fin Afdeling Aankopen

Openbare procedure voor de aanstelling van een effecten-, deviezen- en dematerialisatiebeheerder voor rekening van de FOD Financiën, Deposito- en Consignatiekas (DCK).


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Fin Afdeling Aankopen
Postadres: North Galaxy- B Toren-4de verdieping-Albert II-laan 33/961,BE-1030 Brussel
E-mail: finprocurement@minfin.fed.be
Internetadres(sen): https://finances.belgium.be/fr/marches_publics https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335341


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Openbare procedure voor de aanstelling van een effecten-, deviezen- en dematerialisatiebeheerder voor rekening van de FOD Financiën, Deposito- en Consignatiekas (DCK). 
Referentienummer: SPF Fin Division Achats-S&L/DA/2017/134-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 66100000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Openbare procedure voor de aanstelling van een effecten-, deviezen- en dematerialisatiebeheerder voor rekening van de FOD Financiën, Deposito- en Consignatiekas (DCK).
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1239669.00 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
De effecten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Openbare procedure voor de aanstelling van een effecten-, deviezen- en dematerialisatiebeheerder voor rekening van de FOD Financiën, Deposito- en Consignatiekas (DCK). 

Lot 2

II.2.1. Benaming
De deviezen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Openbare procedure voor de aanstelling van een effecten-, deviezen- en dematerialisatiebeheerder voor rekening van de FOD Financiën, Deposito- en Consignatiekas (DCK). 

Lot 3

II.2.1. Benaming
De dematerialisatie 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
II.2.4. Beschrijving
Openbare procedure voor de aanstelling van een effecten-, deviezen- en dematerialisatiebeheerder voor rekening van de FOD Financiën, Deposito- en Consignatiekas (DCK). 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 160-366919

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Belfius Bank,BE-1210 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Belfius Bank,BE Brussel
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-02-25

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Belfius Bank,BE Brussel
NUTS-code: BE
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapstraat, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12