Gemeente Kasterlee

Aankoop vrachtwagen tridem met autolaadkraan, containerhaaksysteem en open container


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Kasterlee
Postadres: Markt 1,BE-2460 Kasterlee
Contactpersoon: De heer Rob Geerinckx
Tel: +32 14846334
Fax: +32 14850777
E-mail: rob.geerinckx@kasterlee.be
Internetadres(sen): www.kasterlee.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: BRT Technische dienst
Postadres: Lichtaartsebaan 4,BE-2460 Kasterlee
Contactpersoon: De heer Rob Geerinckx
Tel: +32 14846334
E-mail: rob.geerinckx@kasterlee.be
Internetadres(sen): www.kasterlee.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop vrachtwagen tridem met autolaadkraan, containerhaaksysteem en open container 
Referentienummer: 2019003
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34131000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Werkplaats gemeente, Lichtaartsebaan 4 bus 2 te 2460 Kasterlee
II.2.4. Beschrijving
Aankoop vrachtwagen tridem met autolaadkraan, containerhaaksysteem en open container 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-06-17
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* In navolging van art. 63 van het KB van 18 april 2017 moet de kandidaat of inschrijver bij zijn aanvraag tot deelneming of zijn offerte een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of inschrijver betreft dit de naleving van de fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën.* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.* Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver:- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, terrorisme of witwassen;- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem;- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast.* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18 april 2017.2. Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen:
2. Geldig attest van verzekeringen voorleggen.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.

Eventuele minimumeisen:
1. Een overzicht van gelijkaardige leveringen de afgelopen 3 jaar.
2. Minimaal een overzicht van de leverancier van de kraanopbouw, de containeropbouw en de container.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-30 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-27
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-30
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Gemeentehuis

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Het plaatsbezoek of demo vindt plaats na het indienen en openen van de offertes. De offertes die regelmatig zijn en voldoen aan de selectiecriteria krijgen gedurende de 14 dagen na de opening van offertes de mogelijkheid om hun demonstratie te doen.De leverancier stelt hiervoor gedurende minimaal 2u een demovrachtwagen en instructeur ter beschikking. De demovrachtwagen moet als basis gelijk zijn aan de geoffereerde vrachtwagen.De opbouw van de vrachtwagen mag bij benadering gelijkaardig zijn aan de aangeboden offerte, maar dit is niet noodzakelijk.Motorisatie, aandrijving, afwerking cabine dienen maximaal overeen te stemmen met de aangeboden versie.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank 1ste Aanleg
Kasteelpein 1, BE-2300 TURNHOUT

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12