Nationale Bank Van Belgie

Huur van kantoorruimte(s) in Brussel


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: NATIONALE BANK VAN BELGIE
Postadres: de Berlaimontlaan 14,BE Brussel
Contactpersoon: DIENST AANKOPEN
Tel: +32 22215090
Fax: +32 22213106
E-mail: caa@nbb.be
Internetadres(sen): https://www.nbb.be/ https://www.nbb.be/


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Huur van kantoorruimte(s) in Brussel 
Referentienummer: 2019-1432
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 70200000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht heeft als voorwerp de huur van kantoorruimte, met inbegrip van alle diensten, werken en leveringen die er integraal deel van uitmaken. Om haar personeel gedurende de renovatie van de hoofdzetel tijdelijk onder te brengen wenst de Bank kantoorruimte te huren met een totaalcapaciteit van minimaal 600 en maximaal 1.200 werkplekken. De Bank voorziet vandaag gemiddeld 20 m² bruto kantooroppervlakte per werkplek. De aangeboden kantoorruimte dient zich te bevinden op maximum 500 m wandelafstand van deur tot deur (gemeten via Google Maps, optie 'voetganger') vanaf de ingang van de hoofdzetel van de Bank, de Berlaimontlaan 14 te Brussel, of vanaf de ingang van haar auditoriumcomplex, Warmoesberg 61, zodat het personeel tijdens de huurperiode verder gebruik kan maken van de in de hoofdzetel aanwezige faciliteiten (o.m. parking, bedrijfsrestaurant, medische dienst, auditorium). De kantoorruimte en de bijhorende voorzieningen (vergaderzalen, opleidingslokalen, 'coffee corners') dienen conform de wensen van de Bank door de aanbieder te worden ingericht en uiterlijk 1 januari 2023 in gebruik te kunnen worden genomen. De huurovereenkomst zal lopen tot eind 2028 en verlengbaar zijn met maximum 2 jaar. De Bank is bereid een pand te delen met andere gebruikers, voor zover de aan de Bank verhuurde ruimte afgescheiden is. De Bank is eveneens bereid haar behoefte in te vullen door twee panden te huren. De minimale capaciteit per pand moet echter 300 werkplekken bedragen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Huur van kantoorruimte(s) in Brussel 
II.2.7. Looptijd
72 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Verlengbaar met maximum 2 jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
1) Een verklaring dat de kandidaat niet onder de uitsluitingsgronden valt van artikelen 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten zoals verder uitgevoerd door de artikelen 61 tot en met 64 van het KB van 18 april 2017. 2) Het bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of het handelsregister of een equivalent register voor de buitenlandse firma's. 3) Bewijs van erkenning van de kandidaat (of van de entiteit waarop voor de werken een beroep wordt gedaan in overeenstemming met artikel 73 van het KB Plaatsing) in categorie D minimum klasse 6 (een hogere erkenning zal nodig zijn indien de waarde van de werken concreet boven de drempel van klasse 6 zou liggen).

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De jaarrekeningen
Eventuele minimumeisen:
De jaarrekening (balans en resultatenrekening) en andere hierbij neer te leggen documenten betreffende de drie laatste afgesloten boekjaren, uitgezonderd voor de ondernemingen die deze jaarlijks neerleggen bij de Nationale Bank van België. Volgende ratio's zullen onderzocht worden en dienen minstens de waarde tussen haakjes te bereiken: Criterium 1: solvabiliteit (> 20%), Criterium 2: liquiditeit in ruime zin (> 1), Criterium 3: eigen vermogen (positief), Criterium 4: bedrijfskapitaal (positief), Criterium 5: vervallen schulden t.o.v. belasting (onbestaande), Criterium 6: vervallen schulden t.o.v. RSZ (onbestaande), Criterium 7: overgedragen verlies (lager dan 50 % van Kapitaal + Reserves). De firma's waarvan niet elk van de drie laatste jaarrekeningen aan minstens 4 van deze ratio's voldoet, zullen van ambtswege niet geselecteerd worden.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Beschikken over de rechten om een gebouw met minimum 300 werkplekken te kunnen verhuren in Brussel

Eventuele minimumeisen:
Bewijs dat de kandidaat beschikt over de nodige rechten om een gebouw met minimum 300 werkplekken (de Bank voorziet vandaag gemiddeld 20 m² bruto kantooroppervlakte per werkplek) te kunnen verhuren in Brussel, op maximum 500 m wandelafstand van deur tot deur (gemeten via Google Maps, optie 'voetganger-) vanaf de ingang aan de Berlaimontlaan 14 of Warmoesberg 61, instapklaar uiterlijk 01/01/2023.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-11 17:00
IV.2.3 Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
2019-04-15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL, FR
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
1) In deel IV van het UEA m.b.t. de selectiecriteria moeten precieze inlichtingen worden opgegeven door middel van het invullen van de afdelingen A tot C. 2) De aanbesteder laat toe om substantiële onregelmatigheden te regulariseren vóór de aanvang van de onderhandelingen. 3) Kandidaten uit derde landen buiten de EER kunnen slechts een aanvraag tot deelneming indienen indien zij een beroep kunnen doen op een internationaal verdrag zoals de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) die werd gesloten in het kader van de WHO. In die gevallen dienen zij een verklaring toe te voegen met een verduidelijking van de wettelijke basis op grond waarvan zij aan de opdracht deelnemen.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349470
Fax: +32 22349842
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11