Koninklijke Muntschouwburg

NIET-OPENBARE PROCEDURE VOOR COLLECTIEVE CATERINGDIENSTEN IN HET KADER VAN EEN STRATEGIE VAN DUURZAME VOEDING VOOR REKENING VAN DE KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Koninklijke Muntschouwburg
Postadres: Leopoldstraat 23,BE-1000 Brussel
E-mail: m.vervaet@demunt.be
Internetadres(sen): http://www.demunt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335276


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
NIET-OPENBARE PROCEDURE VOOR COLLECTIEVE CATERINGDIENSTEN IN HET KADER VAN EEN STRATEGIE VAN DUURZAME VOEDING VOOR REKENING VAN DE KONINKLIJKE MUNTSCHOUWBURG 
Referentienummer: TRM-FM172B_-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 55500000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De Opdracht omvat één enkel perceel en 2 verplichte opties en is een gemengde opdracht (K.B. 18 april 2017, art. 2, 6°). Het perceel betreft de volgdende diensten en de verpliche opties zijn als volgt:
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE10, BE100
II.2.4. Beschrijving
zie bestek 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2017/S 165-340134

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State, BE Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11