Fod Bz - Dienst Vreemdelingenzaken

OPENBARE PROCEDURE VOOR DE SCHOONMAAK VAN DE CENTRA VOOR ILLEGALEN IN BEHEER VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD BZ - dienst Vreemdelingenzaken
Postadres: Pachecolaan 44,BE-1000 Brussel
Tel: +32 07939457
E-mail: jeroen.belis@ibz.fgov.be
Internetadres(sen): www.dofi.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335041


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
OPENBARE PROCEDURE VOOR DE SCHOONMAAK VAN DE CENTRA VOOR ILLEGALEN IN BEHEER VAN DE DIENST VREEMDELINGENZAKEN 
Referentienummer: Direction Générale de l'Office des Etrangers-2019/DVZOE/CLEANING/OP-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90911000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht betreft het schoonmaken van de centra voor illegalen die beheerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Centrum voor Illegalen Brugge (CIB) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE251
II.2.4. Beschrijving
schoonmaken van de centra voor illegalen die beheerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
stilzwijgend verlengbaar met drie keer één jaar (totale maximale duur is vier jaar).  

Lot 2

II.2.1. Benaming
Centrum voor Illegalen Merksplas (CIM) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE, BE213
II.2.4. Beschrijving
schoonmaken van de centra voor illegalen die beheerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
stilzwijgend verlengbaar met drie keer één jaar (totale maximale duur is vier jaar).  

Lot 3

II.2.1. Benaming
Centrum voor Illegalen Vottem (CIV) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE332
II.2.4. Beschrijving
schoonmaken van de centra voor illegalen die beheerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
stilzwijgend verlengbaar met drie keer één jaar (totale maximale duur is vier jaar).  

Lot 4

II.2.1. Benaming
Repatriëringscentrum RC 127bis (post 1) en Transitcentrum TC Caricole (post 2) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE241
II.2.4. Beschrijving
schoonmaken van de centra voor illegalen die beheerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
stilzwijgend verlengbaar met drie keer één jaar (totale maximale duur is vier jaar).  

Lot 5

II.2.1. Benaming
Centrum voor Illegalen Holsbeek (CIH) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
II.2.4. Beschrijving
schoonmaken van de centra voor illegalen die beheerd worden door de Dienst Vreemdelingenzaken. 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
stilzwijgend verlengbaar met drie keer één jaar (totale maximale duur is vier jaar).  


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-30 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-30
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
RAAD VAN STATE
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12