Kempisch Tehuis Cvba

Raamovereenkomst met een dienstverlener voor Infrastructure as a Service (IaaS), Managed Software Services, Mobile Device Management, Mobile Application Management, Werkplekbeheer, hardware


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Kempisch Tehuis cvba
Postadres: Ringlaan 20,BE-3530 Houthalen-Helchteren
E-mail: stefanie.gielen@cvkt.be
Internetadres(sen): www.kempischtehuis.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=333765


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst met een dienstverlener voor Infrastructure as a Service (IaaS), Managed Software Services, Mobile Device Management, Mobile Application Management, Werkplekbeheer, hardware 
Referentienummer: Kempisch Tehuis cvba-KT-INFRA01-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48800000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Raamovereenkomst met een dienstverlener voor Infrastructure as a Service (IaaS), Managed Software Services, Device Management, Werkplekbeheer, leveren en onderhouden van hardware voor Kempisch Tehuis alsook het operationeel beheer en technische ondersteuning met onderhoudscontract. Bijkomend dienen ook de licenties Microsoft Office 365 of gelijkwaardig inclusief SharePoint of gelijkwaardig te worden voorzien.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Als bijlage treft u het document waarin de antwoorden en vragen werden verzameld.