Scholengemeenschap Sint-quintinus

Geïntegreerde opdracht architectuur - EPB - Studie Stabiliteit en Technieken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Scholengemeenschap Sint-Quintinus
Postadres: Kempische Steenweg 400,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Marlies Berger
Tel: +32 11559997
E-mail: marlies.berger@sjbzonhoven.be
Internetadres(sen): www.sgsq.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Geïntegreerde opdracht architectuur - EPB - Studie Stabiliteit en Technieken 
Referentienummer: SGSQ2019-002
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71200000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-27
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-04-23
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar dinsdag 23 april 2019, 10.00.
Om de gesprekken over de verdeling van de capaciteitsmiddelen over de netten heen te voeren met de Stad Hasselt en Gemeente Zonhoven, vroegen wij een architectenbureau om ons een schema in te tekenen waar de uitbreiding op de site mogelijk was. De summiere schema's die werden ingetekend bezorgen we u hierbij.
Let wel, er is nog geen consensus bij de vergunnende overheid dat deze schema's ook daadwerkelijk vergund kunnen worden. Als we vragen dat er stedenbouwkundige expertise zit in de ontwerpteams die hun kandidatuur stellen is het immers om deze studie ten gronde te voeren.