Onze-lieve-vrouwziekenhuis V.z.w. (met Campussen Te Aalst, Asse En Ninove)

Raamovereenkomst voor de levering van Infliximab 100mg intraveneuze toediening


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis v.z.w. (met campussen te Aalst, Asse en Ninove)
Postadres: Moorselbaan 164,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Mevrouw Griet Beazar
Tel: +32 53728969
Fax: +32 53724586
E-mail: Griet.beazar@olvz-aalst.be
Internetadres(sen): www.olvz.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst voor de levering van Infliximab 100mg intraveneuze toediening 
Referentienummer: OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove-PPP0VJ-218/9003/2019/APO/-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33600000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wegens de problemen met het e-tenderingplatform voorafgaand aan de openingsdatum, beslist de aanbestedende overheid de openingsdatum te verdagen tot 21/03, 9u30.