Vzw Jan Yperman Ziekenhuis

Aankoop, levering, indienststelling en onderhoud van urine- en hematoanalyzers met bijhorend reagentiacontract


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: vzw Jan Yperman Ziekenhuis
Postadres: Briekestraat 12,BE-8900 Ieper
Contactpersoon: Mevrouw Ellen Maes
Tel: +32 57356540
E-mail: ellen.maes@yperman.net
Internetadres(sen): www.yperman.net 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
aankoop, levering, indienststelling en onderhoud van urine- en hematoanalyzers met bijhorend reagentiacontract 
Referentienummer: 2018/005
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 33696500
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Het VZW Jan Yperman Ziekenhuis is voor haar laboratorium klinische biologie op zoek naar een vervanging van de huidige urineanalyer en hematoanalyzer.
De opdracht omvat het leveren, installeren en in dienst stellen van volgende configuratie: een automaat voor urinediagnostiek, met hierin een dipstickreader, urinesedimentanalyser. De dipstickreader en de sedimentenanalyser dienen fysisch gekoppeld te zijn. De opdrachtnemer dient de nodige opleidingen, middleware en bidirectionele koppeling met het LIS te voorzien.
De opdracht omvat eveneens het leveren, installeren en in dienst stellen van volgende configuratie: een automaat voor hematologietelling en differentiatie met een identieke back-up analyzer, beide met 6 differentiatie. De analyzer en het identieke back-up toestel moeten gekoppeld zijn. Beide toestellen dienen ook gekoppeld te worden aan een toestel voor automatische uitstrijk en kleuring (SMS). Er wordt gevraagd optioneel een digi.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-20
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-20
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de offertes naar woensdag 20 maart 2019, 10.00. omwille van noodprocedure ingeroepen door e procurement