Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

AP Hogeschool: Nieuwbouwproject Campus Noord: gebouw Viaduct


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Postadres: Lange Nieuwstraat 101,BE-2000 Antwerpen
Tel: +32 32203505
E-mail: aankoopdienst@ap.be
Internetadres(sen): http://ap.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331965


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
AP Hogeschool: Nieuwbouwproject Campus Noord: gebouw Viaduct 
Referentienummer: Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/OP/2019-003-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Nieuwbouwproject Campus Noord: gebouw Viaduct
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Publicatie vragen en antwoorden van het forum wegens einde termijn voor het stellen van vragen.