Mobiliteit En Openbare Werken, Agentschap Wegen En Verkeer, Afdeling Wegen En Verkeer Antwerpen

Renovatiewerken liftinstallaties voetgangerstunnel 'Sint-Annatunnel' linker- en rechteroever te Antwerpen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Postadres: Lange Kievitstraat 111-113 bus 41,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Kjell Apers
Tel: +32 32246685
E-mail: kjell.apers@mow.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.d https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=330858


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Renovatiewerken liftinstallaties voetgangerstunnel 'Sint-Annatunnel' linker- en rechteroever te Antwerpen 
Referentienummer: AWV A'pen-X10-SAT-5_1M3D8E-16-65-F02_2
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 42416100
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De werken zijn op te delen in de onderstaande deelopdrachten. Alle deelopdrachten zijn te beschouwen als vaste delen, er zijn bijgevolg geen voorwaardelijke delen :
Deelopdracht 1 : De totaalrenovatie van de liften op linker- en rechteroever van de Sint-Annavoetgangerstunnel.
? Deelopdracht 2 : Het restaureren en de rehabilitatie van de diverse laagspanningsborden, motoren en installatieonderdelen van de oorspronkelijke en initiële liftinstallatie die buiten dienst werden genomen en al dan niet nog aanwezig zijn op de site.
? Deelopdracht 3 : Het verzekeren van een eerstelijns algemeen onderhoudscontract en een tweedelijns omnium onderhoudscontract voor het betrokken kunstwerk.
De werken worden niet noodzakelijk in de bovenstaande volgorde uitgevoerd. De deelopdrachten 1, 2 en 3 zijn verplicht.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-20
Plaatselijke tijd: 11:15
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 11:15
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-20
Plaatselijke tijd: 11:15