Stad Brussel

Onderhoudscontract met totale waarborg voor een periode van vijf jaar van het geheel van de technische installaties van het Koning Boudewijnsstadion en zijn annexe gebouwen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Brussel
Postadres: Anspachlaan, 6,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Speciale technieken
Tel: +32 22793336
Fax: +32 22793309
E-mail: patrick.kaminski@brucity.be
Internetadres(sen): http://brucity.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335250


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Onderhoudscontract met totale waarborg voor een periode van vijf jaar van het geheel van de technische installaties van het Koning Boudewijnsstadion en zijn annexe gebouwen 
Referentienummer: VBX-Architecture-0660/TST/19/3679-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 50700000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Onderhoud met totale waarborg van technische installaties
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE100
II.2.4. Beschrijving
Onderhoud van technische installaties 
II.2.7. Looptijd
60 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Een verklaring betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit "onderhoud van technische installaties in gebouwen" over de laatste drie beschikbare boekjaren afhankelijk van de oprichtingsdatum van de onderneming
Eventuele minimumeisen:
Minimumjaaromzet : De jaaromzet in de bedrijfsactiviteit "onderhoud van technische installaties in gebouwen" moet minimum 600.000,00 EUR (excl. BTW) zijn

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijvers moeten minstens beschikken over het personeel dat de volgende bekwaamheden heeft : 1 technisch verantwoordelijke met een diploma van het hoger onderwijs (ingenieur, bachelor of gegradueerde) in een technische richting 3 technici in elektriciteit met BA5 attest 2 technici ketels met erkenning type G2 1 koeltechnicus categorie 1 1 gediplomeerd loodgieter

Eventuele minimumeisen:
Zie hierboven


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-23 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-10-20
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-23
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State, BE Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12