Provincie Limburg

Uitnodiging tot indienen offerte - HASSELT - Provinciehuis - renovatie dak conciërgewoningen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: provincie Limburg
Postadres: Universiteitslaan 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Trinette Vincken
Tel: +32 11237939
Fax: +32 11238111
E-mail: trinette.vincken@limburg.be
Internetadres(sen): www.limburg.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: provincie Limburg
Postadres: Universiteitslaan 1,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: Mevrouw Trinette Vincken
Tel: +32 11237939
Fax: +32 11238111
E-mail: trinette.vincken@limburg.be
Internetadres(sen): www.limburg.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - HASSELT - Provinciehuis - renovatie dak conciërgewoningen - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2018N031465
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261210
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE221
Voornaamste plaats van uitvoering: Provinciehuis - conciërgewoning - Universiteitslaan 1 te 3500 HASSELT
II.2.4. Beschrijving
Het betreft de opdracht voor de renovatie van het dak van de twee conciërgewoningen (blok D) van het provinciehuis te Hasselt. (zie dakenplan)  In de nabije toekomst zal ook het resterende gedeelte van het dak van het provinciehuis worden gerenoveerd, via een aparte procedure. Huidige opdracht betreft een pilootproject om de aanbestedende overheid een duidelijker beeld te geven over de werkelijke toestand van de daken en de aard en de omvang van de vereiste technische ingrepen. De informatie over de toestand van het dak wenst de aanbestedende overheid in een latere fase te kunnen gebruiken bij de opmaak van de opdrachtdocumenten van de grote opdracht voor de renovatie van het dak van het provinciehuis. 
II.2.7. Looptijd
40 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting met betrekking tot de persoonlijke situatie van de inschrijver te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten. De aanbestedende overheid kan de juistheid van deze impliciete verklaring op erewoord onderzoeken in hoofde van de inschrijver wiens offerte het beste gerangschikt is alvorens de gunningsbeslissing te nemen. In dit geval zal ze de betrokken inschrijver via de snelste middelen en binnen de door haar bepaalde termijn verzoeken om de inlichtingen of documenten te verstrekken die het mogelijk maken de persoonlijke situatie van de inschrijver te controleren. De aanbestedende overheid zal echter zelf de inlichtingen of documenten (RSZ, fiscale verplichtingen ten aanzien van de FOD financiën en de verklaring voor niet-faillissement, bij werken: het bewijs van erkenning) aanvragen die zij met behulp van elektronische middelen gratis kan verkrijgen bij de diensten die er de beheerder van zijn. Evenwel moeten:- buitenlandse inschrijvers bij hun offerte een attest voegen dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling van de fiscale bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn- inschrijvers die personeel uit een andere lidstaat van de Europese Unie tewerkstellen, bij hun offerte een attest voegen dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid en waarin bevestigd wordt dat zij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van offertes is opgemaakt, op die datum voldaan hebben aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar zij gevestigd zijn.Bedraagt de rsz- of fiscale schuld aan bijdrage meer dan 3 000,00 euro, of neemt hij in geval van uitstel van betaling de afbetalingen niet strikt in acht, dan wordt de inschrijver verzocht bij zijn offerte alle inlichtingen te voegen betreffende de eventuele schuldvorderingen zoals bedoeld in art. 62 en artikel 63 van het KB van 18 april 2017.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Vereiste erkenning: D8 klasse 1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-16 14:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-14


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14