Stad Turnhout

Uitnodiging tot indienen offerte - Werken in natuur- en bosbeheer en landschapszorg via sociale tewerkstelling van 2019 - 2020 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Stad Turnhout
Postadres: Campus Blairon 200,BE-2300 Turnhout
Contactpersoon: De heer Jan Claes
Tel: +32 14443374
Fax: +32 14439275
E-mail: jan.claes@turnhout.be
Internetadres(sen): www.turnhout.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Milieu en groen
Postadres: Campus Blairon 200,BE-2300 Turnhout
Contactpersoon: Mevrouw Ilse Langerwerf
Tel: +32 14443328
E-mail: ilse.langerwerf@turnhout.be
Internetadres(sen): www.turnhout.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Werken in natuur- en bosbeheer en landschapszorg via sociale tewerkstelling van 2019 - 2020 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019493
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77310000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: verschillende locaties zie bestek, 2300 Turnhout
II.2.4. Beschrijving
Werken in natuur- en bosbeheer en landschapszorg via sociale tewerkstelling van 2019 - 2020 
II.2.7. Looptijd
Aanvang (dd/mm/jjjj): 2019-04-30
Einde (dd/mm/jjjj): 2020-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.De Belgische inschrijvers dienen geen attesten toe te voegen die hieronder beschreven zijn.* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: - Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ; - Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); - De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO; - Het attest fiscale schulden (FOD Financiën); - De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing); - De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst met de namen en de beroepskwalificaties van de personen die belast zijn met het toezicht op de uitvoering van de opdracht (ploegbaas).2. Een verklaring welke de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de dienstverlener voor het verlenen van de opdracht beschikt.3. Een bewijs van een geldige fytolicentie waarover de dienstverlener beschikt om op een correcte manier met gewasbeschermingsmiddelen te kunnen omgaan.4. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek - of privaatrechtelijke instanties (inclusief contactpersoon) waarvoor zij bestemd waren. Er dienen minimaal 10 referenties van gelijkaardige werken toegevoegd te worden.

Eventuele minimumeisen:
1. Deze dient minimum zijn kennis aangaande veldvegetatiekunde, graslandbeheer en bomenbeheer aan te tonen aan de hand van gevolgde opleidingen en/of cursussen.
2. Beschrijving van de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting.
3. Over een geldig fytolicentie beschikken.
4. * minstens 2 referenties van graslandbeheer (hooilanden of bloemenweides)
* minstens 4 referenties van bomenbeheer (2 referenties van snoeiwerken en 2 referenties van kapwerken)
* minstens 2 referenties van exotenbestrijding
* minstens 2 referenties van het beheer van kleine landschapselementen.

III.1.5 Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben: JA


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-10 10:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-08


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de offerte: Er zijn twee informatiesessies voor deze overheidsopdracht voorzien. Deze informatiesessies vinden plaats in het Stadskantoor (Milieudienst, 1° verdieping), Campus Blairon 200 te 2300 Turnhout.Het bijwonen van één van deze informatievergadering is verplicht. Tijdens het infomoment kan een plaatsbezoek van één of meerdere locaties worden aangevraagd.De aanwezigen op de informatievergadering krijgen hiervoor een attest. Dit moet, correct ingevuld, toegevoegd worden aan de offerte.De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel (Etterbeek)
Internetadres(sen): http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14