Regie Der Gebouwen - Regio Brussel

Laken - Koninklijk Paleis - Schilderen van muren en plafonds toiletten personeel vleugel logies.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel
Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2,BE-1060 BRUSSEL
Contactpersoon: COSYNS BART
Tel: +32 25512020
E-mail: Bart.cosyns@buildingsagency.be
Internetadres(sen): http://www.regiedergebouwen.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335717


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Laken - Koninklijk Paleis - Schilderen van muren en plafonds toiletten personeel vleugel logies. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45442110
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Laken - Koninklijk Paleis - Schilderen van muren en plafonds toiletten personeel vleugel logies.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-03-27 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14