Gemeente Mol

Uitnodiging tot indienen offerte - Realisatie van de doorsteek in 't Getouw - verluchting, airco - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Gemeente Mol
Postadres: Molenhoekstraat 2,BE-2400 Mol
Contactpersoon: Mevrouw Silke Van Huffel
Tel: +32 14330800
Fax: +32 14330846
E-mail: aankoopdienst@gemeentemol.be
Internetadres(sen): www.gemeentemol.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Realisatie van de doorsteek in 't Getouw - verluchting, airco - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019/16ND
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45331000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE213
Voornaamste plaats van uitvoering: Administratief Centrum 't Getouw, Molenhoekstraat 2 te 2400 Mol
II.2.4. Beschrijving
Realisatie van de doorsteek in 't Getouw - verluchting, airco 
II.2.7. Looptijd
30 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
De inschrijver dient te voldoen aan onderstaande selectiecriteria.Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen:De vereisten met betrekking tot de geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen zijn:Gekwalificeerd personeel dat ervaringsdeskundigheid kan voorleggen voor de voornaamste posten van de uitgevoerde werken.De inschrijver bewijst zijn geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen aan de hand van:Kwalificatie graag van de werknemers, voor de projectleiders hun diploma afdruk.Voor te leggen structuurdiagram (organigram van bedrijf) van de betrokken firma.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De inschrijver bewijst zijn economische en financiële draagkracht aan de hand van:
Eventuele minimumeisen:
1. Getuigschrift vrij van schulden wat betreft fiscaliteit/BTW/RSZ.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn:2. technische beroepsbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:
1. Voldoen aan de vereiste erkenningen.
2. De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van:
Erkennings attesten en 3 referenties van uitvoering van een gelijkwaardig werk, in omvang en bedrag steeds vergezeld van een papier van de bouwheer waarin de goede uitvoering bevestigd dient te zijn!
Vereiste erkenning: D18 (Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning), Klasse 2


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-09 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-08-07


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Gouverneur van de provincie Antwerpen
Koningin Elisabethlei 22, BE-2018 Antwerpen

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14