Amon Vzw

Begeleidingstehuis voor vzw Amon te Kruisem perceel bouwwerken inclusief vast meubilair, technieken en omgevingswerken


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Amon vzw
Postadres: Kloosterstraat 3,BE-9630 Zwalm
Contactpersoon: Frank Maebe
E-mail: frank.maebe@amonvzw.be
Internetadres(sen): http://www.amonvzw.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335685

I.3. Communicatie

Officiële benaming: AMV architecten
Postadres: Stationsstraat 40,BE-9230 Wetteren
Contactpersoon: Karin De Kestelier
Tel: +32 93657171
E-mail: kdk@m4architecten.be
Internetadres(sen): http://www.m4architecten.be http://www.m4architecten.be

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Begeleidingstehuis voor vzw Amon te Kruisem perceel bouwwerken inclusief vast meubilair, technieken en omgevingswerken 
Referentienummer: AMV architecten-40650-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45215214
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
Begeleidingstehuis voor vzw Amon te Kruisem perceel bouwwerken inclusief vast meubilair, technieken en omgevingswerken
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE235
II.2.4. Beschrijving
vzw Amon te Kruisem begeleidingstehuis perceel bouwwerken inclusief vast meubilair, technieken en omgevingswerken 
II.2.7. Looptijd
420 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 6 : tot 3.225.000 EUR of volgens inschrijvingsbedrag, Categorie: D
uitvoeringstermijn: 420 kalenderdagen


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-26 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-26
Plaatselijke tijd: 11:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
rechtbank van eerste aanleg, BE-9700 Oudenaarde

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14