Vzw Poelbergommeland

Systeembouw: 2 klaslokalen en refter


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: VZW PoelbergOmmeland
Postadres: Ontvangerstraat 9,BE-8700 Tielt
Contactpersoon: Pieter Devos
E-mail: pieter.devos@sbrt.be
Internetadres(sen): https://www.poelbergommeland.be/ 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: AIKO architecten en ingenieurs cvba
Postadres: stationsplein 6,BE-9990 Maldegem
Contactpersoon: jo verstraete
E-mail: jov@aiko.be
Internetadres(sen): http://www.aiko.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
systeembouw: 2 klaslokalen en refter 
Referentienummer: AIKO-F757-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
systeembouw: 2 klaslokalen en refter. Algemene aanneming, ruwbouw afwerking, technieken, omgevingsaanleg
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE257
Voornaamste plaats van uitvoering: VBS Mikado, Brouwerijstraat 2A, 8720 Markegem - Dentergem
II.2.4. Beschrijving
systeembouw 2 klassen en een refter 
II.2.7. Looptijd
75 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
erkenning

Eventuele minimumeisen:
Klasse: Klasse 3 : tot 500.000 EUR, Categorie: D, D1


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-09 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-13