Vlaamse Milieumaatschappij

Definitief ontwerp, omgevingsvergunning en aanbestedingsdossier voor de ecologische herinrichting van het Schulensmeer te Lummen en Herk-De-Stad.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Milieumaatschappij
Postadres: Dr De Moorstraat 24-26,BE-9300 Aalst
Contactpersoon: Maarten Van Aert
E-mail: m.vanaert@vmm.be
Internetadres(sen): http://www.vmm.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335650


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Definitief ontwerp, omgevingsvergunning en aanbestedingsdossier voor de ecologische herinrichting van het Schulensmeer te Lummen en Herk-De-Stad. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71220000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Het opmaken van een definitief ontwerp, aanbestedingsdossier en technische ondersteuning bij de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een ecologische herinrichting van het Schulensmeer en omgeving.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-04 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14