Koninklijke Musea Voor Kunst En Geschiedenis

Montage (soclage) van kunst- en archeologische objecten.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  VEREENVOUDIGDE AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT FREEMARKET 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Postadres: Jubelpark 10,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Danny Backeljauw
Tel: +32 27417203
E-mail: d.backeljauw@kmkg.be
Internetadres(sen): www.kmkg-mrah.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335642


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Montage (soclage) van kunst- en archeologische objecten. 
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39154000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis wensen een opdracht te gunnen betreffende de voor de montage (soclage) van een reeks kunst- en archeologische objecten in de tentoonstelling "Back to Bruegel" op 2 verdiepingen in de Hallepoort (2de en 3de verdieping) in Brussel.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-03 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14