Fod Sociale Zekerheid

De selectie, de aanwerving en het beheer van uitzendkrachten voor het profiel beheerder van de gebruikersrelatie voor de DG HAN van de FOD Sociale Zekerheid


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Sociale Zekerheid
Postadres: Kruidtuinlaan 50, bus 100,BE-1000 Brussel
Tel: +32 25098054
E-mail: nathalie.orban@minsoc.fed.be
Internetadres(sen): www.socialsecurity.fgov.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335638


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
De selectie, de aanwerving en het beheer van uitzendkrachten voor het profiel beheerder van de gebruikersrelatie voor de DG HAN van de FOD Sociale Zekerheid 
Referentienummer: FOD SZ-2019-DGHAN-interim-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79620000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de aanwerving en het beheer van uitzendkrachten voor beheerder van de gebruikersrelatie voor de DG HAN. Meer specifiek gaat het om de aanwerving en selectie van 3 uitzendkrachten tegen 1 mei 2019 voor een opdracht van 6 maanden hernieuwbaar voor 6 aanvullende maanden. De inschrijver zorgt ook voor de volledige administratieve opvolging.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE10
II.2.4. Beschrijving
de aanwerving en het beheer van uitzendkrachten voor beheerder van de gebruikersrelatie voor de DG HAN. Meer specifiek gaat het om de aanwerving en selectie van 3 uitzendkrachten tegen 1 mei 2019 voor een opdracht van 6 maanden hernieuwbaar voor 6 aanvullende maanden. De inschrijver zorgt ook voor de volledige administratieve opvolging.  
II.2.7. Looptijd
6 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
verlenging voor 6 aanvullende maanden 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
de goedkeuringen van onderneming van tijdelijk werk produceert, dat eventueel door de wetgeving geldend wordt vereist (zie wet van 24 juli 1987 op de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers., M.B., 20.08.1987, zoals gewijzigd door de wet van 26 maart 2018 - betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie).

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
De inschrijver moet over de volgende referenties aan uitgevoerde diensten beschikken die werden uitgevoerd tijdens de laatste drie jaren:- Minstens 3 referenties voor de terbeschikkingstelling van personeel met een vergelijkbaar competentieprofiel De inschrijver voegt bij zijn offerte een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend of in geval van diensten voor een particuliere afnemer door attesten van de afnemer of bij ontstentenis eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.

Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A

III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1 Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep:
Het verrichten van de dienst is voorbehouden aan een bepaalde beroepsgroep: JA
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-16 12:15
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-07-12
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-16
Plaatselijke tijd: 12:15

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.conseildetat.be

VI.4.3 Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures
U kunt, mocht u zulks nodig achten, bij de Raad van State twee soorten beroep indienen: - een schorsingsberoep via een procedure bij uiterst dringende noodzakelijkheid binnen een termijn van 15 kalenderdagen te rekenen vanaf de kennisgeving van deze beslissing. - en/of een beroep tot vernietiging binnen een termijn van 60 kalenderdagen vanaf de kennisgeving van deze beslissingDe vormvoorschriften van die verzoekschriften staan omschreven in het K.B. van 5.12.91 (schorsing) en in het besluit van de Prins Regent van 23.08.48 (nietigverklaring). Voor meer informatie zie: www.raadvanstate.beHet beroep moet ingediend worden bij de griffie van de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel.

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14