Fod Economie, K.m.o., Middenstand En Energie

2019/64270/E2/Aide Eco CRM


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Postadres: Vooruitgangstraat 50,BE-1210 Brussel
Contactpersoon: Budget en Beheerscontrole
Tel: +32 22777947
Fax: +32 22775108
E-mail: achat.aankoop@economie.fgov.be
Internetadres(sen): http://economie.fgov.be/ https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335512


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2019/64270/E2/Aide Eco CRM 
Referentienummer: FOD ECO-2019/64270-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 79311400
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Economische ondersteuning voor de uitwerking van de secundaire wetgeving van het mechanisme voor de vergoeding van capaciteit voor België
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Technisch-economische bijstand voor de uitwerking van de secundaire wetgeving van het mechanisme voor de vergoeding van capaciteit voor België 
II.2.7. Looptijd
Einde (dd/mm/jjjj): 2019-12-31
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.2 Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.3 Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht:
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt belast: JAAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-23 14:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-23
Plaatselijke tijd: 14:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14