Opdrachthoudende Vereniging Voor Huisvuilverwerking Midden-waasland Cvba

Levering van 500 compostbakken vervaardigd uit kunststof- of houtmateriaal.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Opdrachthoudende vereniging voor Huisvuilverwerking Midden-Waasland cvba
Postadres: Vlyminckshoek 12,BE-9100 Sint-Niklaas
Tel: +32 037806861
E-mail: an.vijt@miwa.be
Internetadres(sen): http://www.miwa.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334723


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Levering van 500 compostbakken vervaardigd uit kunststof- of houtmateriaal. 
Referentienummer: MIWA-compostbakken2019/001-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Levering van 500 compostbakken vervaardigd uit kunststof- of houtmateriaal.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Leveren 500 compostbakken vervaardigd uit kunststof- of houtmateriaal.  
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE236
Voornaamste plaats van uitvoering: Levering : Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas
II.2.4. Beschrijving
Leveren van 500 compostbakken vervaardigd uit kunststof) of houtmateriaal.  
II.2.7. Looptijd
45 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-23 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-23
Plaatselijke tijd: 10:00
Adres: Vlyminckshoek 12, 9100 Sint-Niklaas

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14