Koninklijke Muntschouwburg

Overheidsopdracht voor de levering van belichtingsmateriaal voor rekening van de Koninklijke Muntschouwburg


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Koninklijke Muntschouwburg
Postadres: Leopoldstraat 23,BE-1000 Brussel
E-mail: m.vervaet@demunt.be
Internetadres(sen): http://www.demunt.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=334708


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Overheidsopdracht voor de levering van belichtingsmateriaal voor rekening van de Koninklijke Muntschouwburg 
Referentienummer: TRM-LUX1901-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
De onderhavige opdracht betreft de levering van gemotoriseerde theaterschijnwerpers om het
bestaande materiaalpark uit te breiden en te diversifiëren . Het beschreven materiaal is minder energieverbruikend en past dus in het kader van het duurzaam beleid van de Muntschouwburg.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Wijziging van artikel 17 - Waarborg en dienst na verkoop
17. Waarborg en dienst na verkoop
De aanbestedende overheid kan gedurende twee jaar, te rekenen vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats, van de leverancier eisen dat hij op zijn kosten de producten binnen de gestelde termijn vervangt, wanneer deze gebreken vertonen die geen normaal gebruik toelaten overeenkomstig de voorwaarden van de opdracht.
Op al de in vervanging geleverde producten wordt een nieuwe gelijkwaardige waarborgtermijn toegepast. De waarborgtermijn wordt eventueel verlengd met de tijd gedurende dewelke het product niet kon worden gebruikt ten gevolge van beschadiging.
De inschrijvers mogen in hun offerte een langere waarborgtermijn voorstellen.