Maatschappij Van De Brugse Zeehaven N.v.

Ontwerp en bouwen nieuwe brug over het Verbindingsdok in Zeebrugge


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Maatschappij van de Brugse Zeehaven N.V.
Postadres: P. Vandammehuis - Isabellalaan 1,BE-8380 Zeebrugge
Contactpersoon: ir. Frederik Sanders
Tel: +32 50543211
E-mail: fs@mbz.be
Internetadres(sen): http://www.portofzeebrugge.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332404


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
ontwerp en bouwen nieuwe brug over het Verbindingsdok in Zeebrugge 
Referentienummer: Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen-bestek 1 van 2018-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
MBZ nv wenst een nieuwe brug, inclusief elektromechanische uitrusting over het Verbindingsdok met aanrijhellingen, vast deel en een beweegbaar deel met een doorvaartbreedte van 48,5 meter te bouwen tegen (gepland) uiterlijk eind 2020 geschikt voor buitengewoon zwaar vervoer en operationeel in zeer zware weersomstandigheden.
Het doel van deze plaatsingsprocedure is het uitwerken van budgetvriendelijke functioneel geschikte oplossingen, zodat de aanbesteder bij de gunning van de opdracht de economisch meest voordelige offerte kan kiezen tussen de ingediende degelijk onderbouwde en zeer functionele en kwaliteitsvolle oplossingen.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Rechtzetting