Federale Politie Dienst Procurement

Meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van een specifiek forensisch beeldverwerkingssysteem ten voordele van de federale gerechtelijke politie


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federale Politie Dienst Procurement
Postadres: Kroonlaan, 145A,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: BATEN EVA
Tel: +32 26448955
Fax: +32 26426604
E-mail: drf.procurement@police.belgium.eu
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331152 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=331152


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van een specifiek forensisch beeldverwerkingssysteem ten voordele van de federale gerechtelijke politie 
Referentienummer: POL-Procurement 2019 R3 054-F02_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 48328000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
meerjarige raamovereenkomst van leveringen voor de aankoop en het onderhoud van een specifiek forensisch beeldverwerkingssysteem ten voordele van de federale gerechtelijke politie
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-20
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-11
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-20
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Volgens een onBeschikbaarheid van etendering. De opening van de offertes is vervang tot 23 maart 2019