Bpost

Preventief en correctief onderhoud van de daken van de gebouwen van bpost in België


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: bpost
Postadres: Muntcenter,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Frank Pauwels
Tel: +32 22762819
Fax: +32 22762169
E-mail: frank.pauwels@bpost.be
Internetadres(sen): http://www.bpost.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=329276


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Preventief en correctief onderhoud van de daken van de gebouwen van bpost in België 
Referentienummer: bpost-2018-1-032-F05_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45261900
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht omvat:
- het preventief onderhoud van daken alsook regelmatige visuele controles van de staat van de daken, de koepels, de schouwen, de dakopranden om schade te voorkomen en
- het correctief onderhoud van de daken van de gebouwen van bpost in België
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEEAFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-11


AFDELING VII. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT/CONCESSIEOVEREENKOMST

VII.1. Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1. Reden voor de wijziging
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2. Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-12
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum (dd/mm/jjjj): 2019-03-21
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2 Inlichtingen over de wijzigingen

VII.2.1 Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht)
Verlenging van de termijn voor het indienen van de aanvraag tot deelneming.