Pidpa

Oproep tot aanvraag tot deelneming - WPC Grobbendonk - Bouw van een hogedrukgebouw met UV-reactoren en reinwaterkelders


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Pidpa
Postadres: Desguinlei 246,BE-2018 Antwerpen
Contactpersoon: Mevrouw Halima Abraymi
Tel: +32 32168693
Fax: +32 32606003
E-mail: overheidsopdrachten@pidpa.be
Internetadres(sen): https://www.pidpa.be/over-pidpa/leveranciers/aankoop-opening 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - WPC Grobbendonk - Bouw van een hogedrukgebouw met UV-reactoren en reinwaterkelders 
Referentienummer: P-17-013
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45210000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE21
Voornaamste plaats van uitvoering: Pidpa Grobbendonk, Vierselsebaan 5 te 2280 Grobbendonk
II.2.4. Beschrijving
WPC Grobbendonk - Bouw van een hogedrukgebouw met UV-reactoren en reinwaterkelders 
II.2.7. Looptijd
330 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Kandidaten welke niet aan de volgende minimum vereiste specificaties voldoen worden uitgesloten:- een erkenning in de klassegrootte 7 in één van volgende categorieën, én bovendien zal de kandidaat (al dan niet in tijdelijke vereniging of met inbegrip van voorgestelde onderaannemer(s)) minimum erkend zijn in elk van volgende categorieën:o categorie D (Bouwwerken) - klassegrootte 6;o categorie L2 (Hydromechanische uitrustingen - Pomp- en turbinestations uitrusten) - klassegrootte 5;o categorie C2 (Watervoorziening en leidingen leggen) - klassegrootte 3.- Positieve referenties voorleggen als volgt (In geval van inschrijving door een THV dient minimaal 1 van de partners over dergelijke referentie te beschikken):o minimum 1 referentieproject (met opgave van opdrachtgever, omschrijving, bedrag, plaats, tijdstip, attest goede uitvoering) kunnen voorleggen inzake installaties voor drinkwater- of proceswater, dat ten hoogste 5 jaar oud is (datum voorlopige oplevering) en waarvan de waarde minimum 500.000 EUR bedraagt.o minimum 1 referentieproject (met opgave van opdrachtgever, omschrijving, bedrag, plaats, tijdstip, attest goede uitvoering) kunnen voorleggen inzake de aanleg van ondergrondse waterleidingen van minimum diameter 300 mm, dat ten hoogste 5 jaar oud is (datum voorlopige oplevering).Bij zijn aanvraag tot deelneming voegt de kandidaat een verklarende nota bij met relevante informatie i.v.m. bovenstaande uitsluitingscriteria.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek
Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. zie bestek

Eventuele minimumeisen:
1. zie bestek
Vereiste erkenning: - een erkenning in de klassegrootte 7 in één van volgende categorieën, én bovendien zal de kandidaat (al dan niet in tijdelijke vereniging of met inbegrip van voorgestelde onderaannemer(s)) minimum erkend zijn in elk van volgende categorieën:
o categorie D (Bouwwerken) - klassegrootte 6;
o categorie L2 (Hydromechanische uitrustingen - Pomp- en turbinestations uitrusten) - klassegrootte 5;
o categorie C2 (Watervoorziening en leidingen leggen) - klassegrootte 3.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-02 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14