Leefmilieu Brussel

Uitnodiging tot indienen offerte - Opbouw, demontage en opslag van twee zomerkiosken in de parken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming:  Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86C/3000,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Patrick Engels
Tel: +32 27757608
E-mail: pengels@leefmilieu.brussels
Internetadres(sen): www.leefmilieu.brussels 

I.3. Communicatie

Officiële benaming:  Leefmilieu Brussel
Postadres: Havenlaan 86C/3000,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: De heer Pierre Donot
Tel: +32 25634348
E-mail: pdonot@environnement.brussels
Internetadres(sen): www.leefmilieu.brussels 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Uitnodiging tot indienen offerte - Opbouw, demontage en opslag van twee zomerkiosken in de parken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking 
Referentienummer: 2019D009
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 51510000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Brussel
II.2.4. Beschrijving
 Huidig opdracht heeft als doelstelling de opbouw van twee nieuwe kiosken alsook de aanpassing van de metalen structuur van de kiosk van het abdij Terkameren ten gevolge van een verandering van lokalisatie van dat laatste. Huidig opdracht vereist dat de opbouw van de structuren ter plaatse wordt uitgevoerd en aan het einde van het seizoen 2019 worden gedemonteerd. Dus wordt er aan de inschrijver gevraagd :  -De realisatie van twee barmodules -De realisatie van twee technische modules -De realisatie van twee metalen structuren van 10m/10m met levering en installatie van doeken, trekstangen en alle apparatuur die nodig is voor hun goede werking -De realisatie van een metalen structuur van 16m/10m met levering en installatie van doeken, trekstangen en alle apparatuur die nodig is voor hun goede werking -De opbouw van al deze elementen op hun respectieve site -De demontage van deze elementen aan het einde van het seizoen 2019, dus eind september 
II.2.7. Looptijd
12 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

Eventuele minimumeisen:
1.
De inschrijver moet aantonen dat hij gedurende de laatste 3 jaar ten minste één constructie en een montage van een structuur van gemengde materialen (mix van hout en staal) heeft geproduceerd voor een bedrag van 100.000 EUR excl. BTW


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure: JA
Motivering

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-09 11:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-07-08


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-14