Federale Politie Dienst Procurement

Aankoop van niet herlaadbare en herlaadbare batterijen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federale Politie Dienst Procurement
Postadres: Kroonlaan, 145A,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: Stijn Vandamme
Tel: +32 026426636
E-mail: drf.procurement@police.belgium.eu
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=320148 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335464


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Aankoop van niet herlaadbare en herlaadbare batterijen 
Referentienummer: POL-Procurement 2018 R3 231-F03_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31440000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankoop van niet herlaadbare en herlaadbare batterijen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
niet herlaadbare batterijen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek als bijlage 

Lot 2

II.2.1. Benaming
herlaadbare batterijen 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek als bijlage 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 180-407682

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.

Lot 2

V.1. Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund.
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen.


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12