Federale Politie Dienst Procurement

Een raamovereenkomst van leveringen voor een periode van vier (4) jaar betreffende de aankoop van niet herlaadbare en herlaadbare batterijen ten voordele van de Geïntegreerde Politie, opgesteld op bas


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Federale Politie Dienst Procurement
Postadres: Kroonlaan, 145A,BE-1050 Brussel
Contactpersoon: Stijn VANDAMME
Tel: +32 26426636
Fax: +32 26426604
E-mail: drf.procurement@police.belgium.eu
Internetadres(sen): http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335461 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335461


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Een raamovereenkomst van leveringen voor een periode van vier (4) jaar betreffende de aankoop van niet herlaadbare en herlaadbare batterijen ten voordele van de Geïntegreerde Politie, opgesteld op bas 
Referentienummer: POL-Procurement 2019 R3 093-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 31400000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Een raamovereenkomst van leveringen voor een periode van vier (4) jaar betreffende de aankoop van niet herlaadbare en herlaadbare batterijen ten voordele van de Geïntegreerde Politie, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke sectoren)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
II.2.4. Beschrijving
Zie bestek 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-04-18 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-04-18
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 BRUSSEL

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12