Agentschap Facilitair Bedrijf

2018/HFB/OP/33764 - Aankopen van personenwagens (berlines en stationwagens) - meerdere percelen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Agentschap Facilitair Bedrijf
Postadres: Havenlaan 88 bus 60,BE-1000 Brussel
Contactpersoon: Team Plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=304604 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=335429


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
2018/HFB/OP/33764 - Aankopen van personenwagens (berlines en stationwagens) - meerdere percelen 
Referentienummer: HFB-2018/HFB/OP/33764-F03_1
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 34110000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Aankopen van personenwagens (berlines en stationwagens) - meerdere percelen
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1493684.68 EUR

II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Afstandswagens 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
II.2.4. Beschrijving
aankopen van personenwagens 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Middenklassers 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
II.2.4. Beschrijving
aankopen van personenwagens 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Stadswagens 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
II.2.4. Beschrijving
aankopen van personenwagens 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Kleine stadswagens 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
II.2.4. Beschrijving
aankopen van personenwagens 

Lot 5

II.2.1. Benaming
Stationwagens 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
II.2.4. Beschrijving
aankopen van personenwagens 

Lot 6

II.2.1. Benaming
Kleine stationwagens 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
II.2.4. Beschrijving
aankopen van personenwagens 

Lot 7

II.2.1. Benaming
Afstandswagens PHEV 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
II.2.4. Beschrijving
aankopen van personenwagens 

Lot 8

II.2.1. Benaming
Middenklassers PHEV 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
II.2.4. Beschrijving
aankopen van personenwagens 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 098-223471

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Afstandswagens

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Peugeot Belgique Luxembourg S.A.
Postadres: Finlandelaan 4-8 ,BE-1420 Eigenbrakel
NUTS-code: BE31
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 2: Middenklassers

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: DW CAR CENTER VILVOORDE NV
Postadres: Sint-Annalaan 279 ,BE-1853 Strombeek
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 3: Stadswagens

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Renault Belgique Luxembourg N.V.
Postadres: BERGENSESTEENWEG 281 ,BE-1070 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 4: Kleine stadswagens

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Renault Belgique Luxembourg N.V.
Postadres: BERGENSESTEENWEG 281 ,BE-1070 Brussel
NUTS-code: BE100
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 5: Stationwagens

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Opel Belgium NV
Postadres: Prins Boudewijnlaan 24A,BE-2550 Kontich
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 6: Kleine stationwagens

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Hergon Zaventem N.V.
Postadres: Brusselsesteenweg 57,BE-3020 Herent
NUTS-code: BE242
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 7: Afstandswagens PHEV

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: DW CAR CENTER VILVOORDE NV
Postadres: Sint-Annalaan 279 ,BE-1853 Strombeek
NUTS-code: BE241
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)

Lot 8: Middenklassers PHEV

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2019-03-11

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: Korean Motor Company N.V.
Postadres: Pierstraat 229 ,BE-2550 Kontich
NUTS-code: BE211
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: JA

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State - Griffie van de afdeling bestuursrechtspraak
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
Internetadres(sen): http://www.raadvst-consetat.be/?lang=nl&page=about_organisation_graft_administration

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-03-12