Fsma

Schoonmaak lokalen


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN GEGUNDE OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: FSMA
Postadres:  Congresstraat, 12-14,BE-1000  BRUSSEL
Contactpersoon: De heer Jeroen Platevoet
Tel: +32 22205211
E-mail: jeroen.platevoet@fsma.be
Internetadres(sen): www.fsma.be 


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Schoonmaak lokalen 
Referentienummer: 2018/027
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 90900000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
zie II.2.4
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE
II.1.7. Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
1204132.23 EUR

II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: FSMA, Congresstraat, 12-14 te 1000 BRUSSEL
II.2.4. Beschrijving
Schoonmaak lokalen 


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Niet-openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.1 Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S 2018/S 072-159952

AFDELING V. GUNNING VAN OPDRACHT

Lot 1: Schoonmaak lokalen

V.2. Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2.1. Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst
2018-09-07

V.2.2. Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: NEE

V.2.3. Naam en adres van de contractant

Officiële benaming: ISS FACILITY SERVICES NV
Postadres: Congresstraat 35,BE-1000 Brussel
Tel: +32 22636611
Fax: +32 22636612
E-mail: info@be.issworld.com
NUTS-code: BE
Internetadres: www.iss.be
De contractant/concessiehouder wordt een MKB-bedrijf: NEE

V.2.4. Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (excl. BTW)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12