Landelijke Kinderopvang Vzw

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het leveren van speelgoed, inrichting, textiel, verzorgingsproducten en onderhoudsproducten voor KDV's


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Landelijke Kinderopvang vzw
Postadres: Remylaan 4b,BE-3018 Wijgmaal
Contactpersoon: Mevrouw Mia Houthuys
Tel: +32 16242045
Fax: +32 16244941
E-mail: grietverbruggen@ons.be
Internetadres(sen): www.landelijkekinderopvang.be 

I.3. Communicatie

Officiële benaming: Dienst Facility
Postadres: Remylaan 4B,BE-3018 Wijgmaal
Contactpersoon: Mevrouw Griet Verbruggen
Tel: +32 16242045
Fax: +32 16244941
E-mail: grietverbruggen@ons.be
Internetadres(sen): www.ons.be 

AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor het leveren van speelgoed, inrichting, textiel, verzorgingsproducten en onderhoudsproducten voor KDV's 
Referentienummer: 2018/034
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 39000000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Landelijke Kinderopvang vzw en Stekelbees vzw wensen een raamovereenkomst te sluiten met leveranciers, gespecialiseerd in het leveren van speelgoed, ( knutselmateriaal en educatief speelgoed), inrichting voor buitenschoolse opvang en kinderopvang algemeen en onderhoudsproducten.
De opdrachtnemer(s) beschikken over een breed gamma aan artikelen, waarbij kwaliteit, veiligheid en kind vriendelijkheid centraal staan.
De opdrachtnemer (s) beschikken daarenboven over voldoende logistieke middelen om meerdere leveringen op verschillende plaatsen te verzekeren en voldoende voorraad om JIT leveringen mogelijk te maken.
De raamovereenkomst heeft een looptijd van maximum vier (4) jaar.
De opdracht is verdeeld in 4 percelen.
De aanbestedende overheid heeft de volgende doelstellingen:
-een goede prijs-kwaliteit verhouding
-veilige , kindvriendelijke producten
-gemakkelijke en eenvoudige bestelprocedure
-tijd.(zie opdrachtdocumenten)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
leveren van speelgoed ( spelmateriaal ) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 2

II.2.1. Benaming
Leveren van textiel en meubilair 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 3

II.2.1. Benaming
Leveren van verzorgings en onderhoudsproducten 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 

Lot 4

II.2.1. Benaming
Leveren van creatief materiaal ( knutselmateriaal ) 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE242
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4. Beschrijving
zie II.2.1 
II.2.7. Looptijd
24 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
Niet gespecifieerd 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
* Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een verklaring betreffende de totale omzet
Eventuele minimumeisen:
1. Een verklaring betreffende de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:1. Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.2. Een vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht.3. Enkel voor perceel 3: De aangeboden detergenten genieten de voorkeur milieuvriendelijke eigenschappen te bevatten en hebben volgende certificaten ontvangen : EU Ecolabel of Cradle to Cradle.3. Een omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de ondernemer eventueel in onderaanneming wil geven.3. Enkel voor verlenging 1: De aangeboden detergenten genieten de voorkeur milieuvriendelijke eigenschappen te bevatten en hebben volgende certificaten ontvangen : EU Ecolabel of Cradle to Cradle.

Eventuele minimumeisen:
1. Leveringen moeten betrekking hebben op het perceel waarvoor ingeschreven wordt.
2. Vermelding van maatregelen die reeds genomen werden in gelijkaardige opdrachten , met vermelding van die opdrachten
3. EU label of Cradle to Cradle certificaat
3. Gegevens van de onderaanneming dienen opgegeven te worden voor het gedeelte dat de inschrijver wenst uit te besteden.
3. EU label of Cradle to Cradle certificaat


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst: JA
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximum aantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 

IV.1.4 Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt: JA

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-13 15:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Rechtbank Eerste Aanleg Leuven
Smoldersplein 5, BE-3000 Leuven

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12