Enabel - Parerba

Raamovereenkomst met meerdere begunstigden voor de integratie op de arbeidsmarkt van 1.000 jongeren in agro-voedingsbedrijven in het projectgebied van PARERBA


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Enabel - PARERBA
Postadres: Route de Ouakam, 121, Sotrac-Mermoz, Dakar,SN-BP24474  Dakar
Contactpersoon: Ronan Le Marec
E-mail: ronan.lemarec@enabel.be
Internetadres(sen): http://www.enabel.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338934


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Raamovereenkomst met meerdere begunstigden voor de integratie op de arbeidsmarkt van 1.000 jongeren in agro-voedingsbedrijven in het projectgebied van PARERBA 
Referentienummer: Enabel-SEN 407-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 77110000
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
Opdracht van diensten voor de toekenning van een raamovereenkomst met meerdere begunstigden voor de uitvoering van het project voor de "integratie op de arbeidsmarkt van 1.000 jongeren in agro-voedingsbedrijven in het projectgebied van PARERBA"
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Zie Beschrijvend Document 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BEZZZ
Voornaamste plaats van uitvoering: Bassin Arachidier in Senegal
II.2.4. Beschrijving
Zie Beschrijvend Document 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Zie Beschrijvend Document 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BEZZZ
Voornaamste plaats van uitvoering: Bassin Arachidier in Senegal
II.2.4. Beschrijving
Zie Beschrijvend Document 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Zie Beschrijvend Document 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BEZZZ
Voornaamste plaats van uitvoering: bassin Arachidier in Senegal
II.2.4. Beschrijving
Zie Beschrijvend Document 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Zie Beschrijvend Document 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BEZZZ
Voornaamste plaats van uitvoering: Bassin Arachidier in Senegal
II.2.4. Beschrijving
Zie Beschrijvend Document 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Zie Beschrijvend Document 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BEZZZ
Voornaamste plaats van uitvoering: Bassin Arachidier in Senegal
II.2.4. Beschrijving
Zie Beschrijvend Document 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Zie Beschrijvend Document 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BEZZZ
Voornaamste plaats van uitvoering: Bassin Arachidier in Senegal
II.2.4. Beschrijving
Zie Beschrijvend Document 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
o Een verklaring betreffende de jaaromzet van de kandidaat voor de laatste drie boekjaren.Verantwoording van een gemiddelde jaaromzet van minstens 50.000 euro over de laatste 3 boekjaren.o Balansen, uittreksels uit balansen of jaarrekeningen van de kandidaat in het geval dat de publicatie van de balansen is voorgeschreven door de wetgeving van het land waar de kandidaat is gevestigd, waaruit de financiële gezondheid van de kandidaat blijkt
Eventuele minimumeisen:
Een inschrijver kan, indien nodig en voor een bepaalde opdracht, een beroep doen op de capaciteiten van andere entiteiten, ongeacht het juridisch karakter van de banden die tussen hem en die entiteiten bestaan. Dan moeten de volgende regels in acht worden genomen:
 Indien een ondernemer een beroep wenst te doen op de draagkracht van andere entiteiten, dan dient hij de aanbestedende overheid het bewijs voor te leggen dat hij over de nodige middelen zal beschikken, met name door de verbintenis van die entiteiten hiertoe.
 De aanbestedende overheid gaat na of de entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan voldoet aan de selectiecriteria en of er in haar hoofde uitsluitingsgronden bestaan.
 Wanneer een ondernemer beroep doet op de capaciteiten van andere entiteiten wat betreft criteria in verband met economische en financiële draagkracht, mag de aanbestedende overheid eisen dat de ondernemer en de betrokken entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor de uitvoering van de opdracht.
Volgens dezelfde voorwaarden mag een groep kandidaten of inschrijvers de capaciteiten van deelnemers aan de groep of deze van andere entiteiten laten gelden.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Aanvragers moeten een beknopte, relevante en geïllustreerde lijst van vergelijkbare diensten verstrekken. De lijst bevat de diensten die in de afgelopen drie jaar zijn uitgevoerd en geeft ten minste het bedrag, de datum en de openbare of particuliere ontvanger aan. De referenties moeten het mogelijk maken om de beroepsbekwaamheid in de betrokken sector te bevestigen, met name wat betreft de kwaliteit en de omvang van de activiteiten.o Aantonen van een ervaring van minstens 3 jaar op ten minste een van de schakels (inputs en zaden, productie, verwerking, logistiek, marketing, diensten inzake integratie op de arbeidsmarkt) van de agrovoedingssector, bijvoorbeeld in de sector(en) die zijn opgenomen in de Beschrijvend Document eno Bewijs van een ervaring in Senegal in de agrovoedingssector.

Eventuele minimumeisen:
Een inschrijver kan, indien nodig en voor een bepaalde opdracht, een beroep doen op de capaciteiten van andere entiteiten, ongeacht het juridisch karakter van de banden die tussen hem en die entiteiten bestaan. Dan moeten de volgende regels in acht worden genomen:
 Indien een ondernemer een beroep wenst te doen op de draagkracht van andere entiteiten, dan dient hij de aanbestedende overheid het bewijs voor te leggen dat hij over de nodige middelen zal beschikken, met name door de verbintenis van die entiteiten hiertoe.
 De aanbestedende overheid gaat na of de entiteit op wiens draagkracht beroep wordt gedaan voldoet aan de selectiecriteria en of er in haar hoofde uitsluitingsgronden bestaan.
 Wanneer een ondernemer beroep doet op de capaciteiten van andere entiteiten wat betreft criteria in verband met economische en financiële draagkracht, mag de aanbestedende overheid eisen dat de ondernemer en de betrokken entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn voor de uitvoering van de opdracht.
Volgens dezelfde voorwaarden mag een groep kandidaten of inschrijvers de capaciteiten van deelnemers aan de groep of deze van andere entiteiten laten gelden.


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Concurrentiegerichte dialoog

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-13 12:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR


AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12