De Vlaamse Waterweg Nv

Opmaak van een GRUP voor de 2020-gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan in de Durmevallei


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: De Vlaamse Waterweg nv
Postadres: Havenstraat 44,BE-3500 Hasselt
Contactpersoon: ir. Hans Quaeyhaegens of ir. Dorien Verstraete
E-mail: Hans.Quaeyhaegens@vlaamsewaterweg.be
Internetadres(sen): www.vlaamsewaterweg.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338914


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Opmaak van een GRUP voor de 2020-gebieden van het geactualiseerd Sigmaplan in de Durmevallei 
Referentienummer: De Vlaamse Waterweg-AZZ-19-0027-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 71313400
II.1.3. Type opdracht: diensten
II.1.4. Korte beschrijving
De diensten omvatten hoofdzakelijk:
- het leveren van ondersteuning bij de opmaak van een GRUP (startnota, procesnota, scopingnota, .. );
- de opmaak van een plan-MER;
- begeleiding van en aanwezigheid tijdens de participatiemomenten en adviesrondes;
- overleg met de aanbestedende overheid en adviesverlenende instanties.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE2
Voornaamste plaats van uitvoering: de 2020-gebieden langs de Beneden-Durme. Het betreft volgende gebieden:- Potpolder I/Sombeekse meersen- Potpolder V/Durmemeersen- Oude Durme- Hof ten Rijen/Potpolder IV- Polder van Waasmunster
II.2.4. Beschrijving
De diensten omvatten hoofdzakelijk: - het leveren van ondersteuning bij de opmaak van een GRUP (startnota, procesnota, scopingnota, .. ); - de opmaak van een plan-MER; - begeleiding van en aanwezigheid tijdens de participatiemomenten en adviesrondes; - overleg met de aanbestedende overheid en adviesverlenende instanties. 
II.2.7. Looptijd
18 maand(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelnemingAFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: NEE

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-14 09:45
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 4 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-14
Plaatselijke tijd: 09:45

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad Van Staten
Wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12