Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Bewaring en restauratie van het houtwerk van 199 beschermde huizen van Le Logis.


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
Postadres: Jourdanstraat 45-55,BE-1060 Brussel
Tel: +32 25331980
E-mail: agjanaj@slrb.brussels
Internetadres(sen): http://www.slrb.irisnet.be https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338892


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Bewaring en restauratie van het houtwerk van 199 beschermde huizen van Le Logis. 
Referentienummer: SLRB-2070/2015/03/01 bis-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 45000000
II.1.3. Type opdracht: werken
II.1.4. Korte beschrijving
De opdracht beoogt de aanstelling van een firma die belast wordt met de volledige opdracht voor de uitvoering van de werken voor de conservering/restauratie van het houtwerk van 199 huizen van de wijk Le Logis. Die sociale huizen maken deel uit van een beschermingsbesluit. De meeste woningen zijn bewoond en gedurende de volledige looptijd van de werken blijft dat ook zo.
Met houtwerk bedoelen wij de ramen, deuren, dakkapellen, poortjes, loggia's van de « portalen », en die voor het merendeel werden afgesloten om de binnenleefruimen van de huizen te vergroten.
Gelet op de bijzondere aard van de opdracht (werken aan beschermde gebouwen) moeten er specifieke procedures worden nageleefd om te beantwoorden aan de vooraf in het BPE bepaalde voorschriften waarin het kader voor de maatregelen voor de conservatie/restauratie van deze elementen wordt bepaald.
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: JA


II.2. Beschrijving

Lot 1

II.2.1. Benaming
Perceel 1 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: 1170 Brussel - Wijk Le Logis
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat uit tien percelen en verloopt in 2 fasen. Fase 2 wordt verwezenlijkt in het kader van een herhaling van gelijkaardige werken. De bouwheer kan de opdracht dus herhalen voor de 4 percelen van fase 2 gedurende een termijn van maximum 3 jaar. Zie detail van de percelen II.1.1. Wet van 17 juni 2016 Art. 58. Percelen  
II.2.7. Looptijd
119 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 2

II.2.1. Benaming
Perceel 2 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: 1170 Brussel - Wijk Le Logis
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat uit tien percelen en verloopt in 2 fasen. Fase 2 wordt verwezenlijkt in het kader van een herhaling van gelijkaardige werken. De bouwheer kan de opdracht dus herhalen voor de 4 percelen van fase 2 gedurende een termijn van maximum 3 jaar. Zie detail van de percelen II.1.1. Wet van 17 juni 2016 Art. 58. Percelen  
II.2.7. Looptijd
125 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 3

II.2.1. Benaming
Perceel 3 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: 1170 Brussel - Wijk Le Logis
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat uit tien percelen en verloopt in 2 fasen. Fase 2 wordt verwezenlijkt in het kader van een herhaling van gelijkaardige werken. De bouwheer kan de opdracht dus herhalen voor de 4 percelen van fase 2 gedurende een termijn van maximum 3 jaar. Zie detail van de percelen II.1.1. Wet van 17 juni 2016 Art. 58. Percelen  
II.2.7. Looptijd
138 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 4

II.2.1. Benaming
Perceel 4 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: 1170 Brussel - Wijk Le Logis
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat uit tien percelen en verloopt in 2 fasen. Fase 2 wordt verwezenlijkt in het kader van een herhaling van gelijkaardige werken. De bouwheer kan de opdracht dus herhalen voor de 4 percelen van fase 2 gedurende een termijn van maximum 3 jaar. Zie detail van de percelen II.1.1. Wet van 17 juni 2016 Art. 58. Percelen  
II.2.7. Looptijd
63 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 5

II.2.1. Benaming
Perceel 5 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: 1170 Brussel - Wijk Le Logis
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat uit tien percelen en verloopt in 2 fasen. Fase 2 wordt verwezenlijkt in het kader van een herhaling van gelijkaardige werken. De bouwheer kan de opdracht dus herhalen voor de 4 percelen van fase 2 gedurende een termijn van maximum 3 jaar. Zie detail van de percelen II.1.1. Wet van 17 juni 2016 Art. 58. Percelen  
II.2.7. Looptijd
113 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE

Lot 6

II.2.1. Benaming
Perceel 6 
II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE1
Voornaamste plaats van uitvoering: 1170 Brussel - Wijk Le Logis
II.2.4. Beschrijving
De opdracht bestaat uit tien percelen en verloopt in 2 fasen. Fase 2 wordt verwezenlijkt in het kader van een herhaling van gelijkaardige werken. De bouwheer kan de opdracht dus herhalen voor de 4 percelen van fase 2 gedurende een termijn van maximum 3 jaar. Zie detail van de percelen II.1.1. Wet van 17 juni 2016 Art. 58. Percelen  
II.2.7. Looptijd
125 dag(en)
Verlenging mogelijk: NEE


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming

III.1.1 Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: 
Zie bestek, selectiecriteria, artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Zie bestek, selectiecriteria, artikelen 67 t/m 69 van de wet van 17 juni 2016.

Eventuele minimumeisen:
Categorie D24
PERCEEL 1: klasse 4 852.130,89
PERCEEL 2: klasse 4 797.366,40
PERCEEL 3: klasse 4 831.312,05
PERCEEL 4: klasse 3 416.197,82
PERCEEL 5: klasse 4 718.722,51
PERCEEL 6: klasse 4 804.181,83


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-06-06 10:00
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-06-06
Plaatselijke tijd: 10:00

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.3. Nadere inlichtingen
Voor deze opdracht werd er een forum geactiveerd op de site van e-procurement. Vragen en/of preciseringen over de opdracht of de documenten ervan moeten op dat forum worden gesteld of aangevraagd en er wordt hierop enkel via e-mail geantwoord. Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan het verplichte bezoek ter plaatse dat plaatsvindt op dinsdag 30 april om 14h00.Plaats afspraak voor dat bezoek: n° 8 Kruisbooglaan 1170 Brussel.

VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
wetenschapsstraat 33, BE-1040 Brussel

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12