Mrmp-s/ad - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Section "support Sy

Meerjarige (48 maanden) overeenkomst van leveringen voor de aankoop van staal en aanverwante diensten t.v.v. Defensie (19SD770)


Deze mededeling heeft betrekking op de publicatie van een:  AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 
Uittreksel uit de officiële tekst.

AFDELING I. AANBESTEDENDE DIENST

I.1. Naam en adressen

Officiële benaming: MRMP-S/AD - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Section "Support Systems" - Ondersectie Corporate Support Systems
Postadres: Eversestraat, 1,BE-1140 Evere
Contactpersoon: Frank Temmerman
Tel: +32 24415414
Fax: +32 24439426
E-mail: frank.temmerman@mil.be
Internetadres(sen): http://www.mil.be/mr/subject/index.asp?LAN=fr&ID=1190 https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=338891


AFDELING II. VOORWERP

II.1. Omvang van de aanbesteding

II.1.1. Benaming
Meerjarige (48 maanden) overeenkomst van leveringen voor de aankoop van staal en aanverwante diensten t.v.v. Defensie (19SD770) 
Referentienummer: MRMP-S/AD-19SD770-F02_0
II.1.2. Voornaamste CPV-code: 14622000
II.1.3. Type opdracht: leveringen
II.1.4. Korte beschrijving
Meerjarige (48 maanden) overeenkomst van leveringen voor de aankoop van staal en aanverwante diensten t.v.v. Defensie (19SD770)
II.1.6. Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: NEE


II.2. Beschrijving

II.2.3. Plaats van uitvoering
NUTS-code(s): BE
Voornaamste plaats van uitvoering: Volledig Belgisch territorium
II.2.4. Beschrijving
Aankoop van staal en aanverwante diensten. 
II.2.7. Looptijd
48 maand(en)
Verlenging mogelijk: JA
maximum 1 jaar 


AFDELING III. JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1. Voorwaarden voor deelneming


III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
minimumjaaromzet zie bestek §5.c.

III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid
Eventuele minimumeisen:
Klasse: N/A, Categorie: N/A


AFDELING IV. PROCEDURE

IV.1.1 Proceduretype
Openbare procedure

IV.1.8 Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: JA

IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN:
IV.2.2 Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling 2019-05-17 09:30
IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:  FR, NL
IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot (dd/mm/jjjj): 2019-09-30
IV.2.7 Begin van de gunningsprocedures
Datum: 2019-05-17
Plaatselijke tijd: 09:30

AFDELING VI. AANVULLENDE INLICHTINGEN


VI.4 Beroepsprocedures

VI.4.1 Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.2 Orgaan verantwoordelijk voor de bemiddelingsprocedures
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.4.4 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Raad van State
Wetenschapstraat 33, BE-1040 BRUSSEL
Tel: +32 22349611
Internetadres(sen): www.raadvst-consetat.be

VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging
2019-04-12